به گزارش اکوایران، مرگ روسای جمهور ممکن است به صورت کوتاه‌مدت آشوب و بحران سیاسی و اقتصادی ایجاد کند. تجربه کشورها به چه صورت بوده است؟

نسیم بنایی از سرنوشت اقتصاد و سیاست کشورها پس از مرگ ناگهانی روسای جمهورشان می‌گوید.