او با استناد به تجربه اش در گروه مالی آگاه، گفت در این زمینه نمونه های موفق را دیدیم و با بررسی مزایا، محدودیت ها و چالش های آن در نهایت سیستمی را ایجاد کردیم که هم متناسب با نیاز ما باشد و هم در عین حال کاستی های آن را کاهش دهد.

سامخانی می گوید: اساس مدیریت عملکرد، گفتگو کردن است . مکانیزمی که با برگزاری جلسات یک به یک باب جدیدی از گفتگو را باز می کند، تا هدف توسعه و رشد افراد اتفاق بیفتد.

او در این ارائه از اهمیت بازخورد دادن و نحوه اجرای آن در سازمان می‌گوید. 

این پنجمین سخنرانی از رویداد HR Vision است که از سوی جاب‌ویژن برگزار شده است.