جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب این دو کشور را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده و منافع تجاری بسیاری برای پکن به همراه داشته است. حال روابط این دو کشور قوی‌تر از همیشه است و عزم آن‌ها در راستای کاهش قدرت آمریکا از همیشه جدی‌تر.